Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 28 2014

2620 903c 500
Reposted fromszpadyzorekx33 szpadyzorekx33
2329 9dde
Reposted fromszpadyzorekx33 szpadyzorekx33
2207 dbc5
Reposted fromszpadyzorekx33 szpadyzorekx33
2107 7301
Reposted fromszpadyzorekx33 szpadyzorekx33
1753 d97b
Reposted fromszpadyzorekx33 szpadyzorekx33
1683 357d
Reposted fromszpadyzorekx33 szpadyzorekx33
1403 3730 500
Reposted fromszpadyzorekx33 szpadyzorekx33
1386 7e6a 500
Reposted fromszpadyzorekx33 szpadyzorekx33
7846 5125 500
Reposted fromszpadyzorekx33 szpadyzorekx33 viaPuszkowa Puszkowa

August 01 2013

secretivehope
6022 08e6
Reposted byrudykocurvertigeCannonballSurvivedGirlfridays-karmanieobecnoscmissmiserable
secretivehope
6021 4193
secretivehope
6006 3a51
Reposted byzoshiiDajanaaPuszkowatruer-than-the-otheranastasie

July 31 2013

secretivehope
Nie ma Cię gdy moje życie spada w dół, nie ma Cię gdy wszystko łamie się na pół.
— Pezet
Reposted fromyourtitle yourtitle
secretivehope
8713 ea03
secretivehope
4463 bcb8
Reposted fromyourtitle yourtitle
secretivehope
Ty się po prostu dziecko, życia boisz.
— tatuś
Reposted fromthesmajl thesmajl viayourtitle yourtitle
secretivehope

Właściwie istnieją tylko trzy rodzaje cierpienia: przeszłość, teraźniejszość i przyszłość.

— Jean Paul
Reposted fromyourtitle yourtitle
secretivehope
Brakuje Ci tylko jednej osoby. A wydaję się jakby nikogo nie było.
Reposted fromthesmajl thesmajl viayourtitle yourtitle
secretivehope
6534 6a45

Za dużo, to tyle.
Reposted fromyourtitle yourtitle
secretivehope
Ludzie ranią tak mocno jak ich kochasz.
— rzadko kocham , ale za to mocno .
Reposted fromzenibyja zenibyja viayourtitle yourtitle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl